ارتبـــاط بـــا مـــا

ارتبـــاط بـــا گروه کارخانه جات پارت پلاستیک

+98 ( 51 ) 43267002
لیست تلفن های داخلی شرکت :

  • روابط عمومی : داخلی 405
  • مدیریت ارشد : داخلی 101
  • قائم مقام مدیریت : داخلی 101
  • مدیر کارخانه : داخلی 300
  • مدیر کیفیت و نماینده مدیریت : داخلی 301
  • مدیر مهندسی : داخلی 200
  • مدیر تولید : داخلی 500
  • مدیر بازرگانی : داخلی 400
  • واحد فن آوری اطلاعات : داخلی 202

خراسان رضوی ، نیشابور ، شهرک صنعتی خیام ، نبش بهره وری 3

پست الکترونیکی
info@kpartp.com

روابط عمومی
+98 ( 51 ) 43267002

ســاعــات کـــاری
07:00 - 17:00